• Nezařazené

Smysl výletů?


Bylo by zajímavé vÄ›dÄ›t, jaký smysl žáci v dneÅ¡ní dobÄ› vidí v pořádání Å¡kolních výletů a podobných akcí. Jestli jim jde pÅ™edevším o nekonání se vlastního vyuÄování, nebo jestli od výletů skuteÄnÄ› nÄ›co oÄekávají – například dobrodružství, uvolnÄ›ní, možná i nÄ›jaké to pouÄení. Svou roli v jejich názoru urÄitÄ› hraje rovněž přítomnost vyuÄujícího – pedagoga. Žáci Äi studenti totiž vždy velmi rychle poznají a vycítí, zda tuto akci uÄitel podstupuje rád nebo ne. A to samozÅ™ejmÄ› zpÄ›tnÄ› ovlivní i jejich vlastní prožívání.

Nabízíme pomoc

Je samozÅ™ejmé, že Å¡kolní výlety s menšími dÄ›tmi probíhají mnohem spontánnÄ›ji, než například se studenty stÅ™ední Å¡koly. Vždy je proto tÅ™eba pÅ™ipravit adekvátní program odpovídající dané vÄ›kové kategorii. S tím si urÄitÄ› každý schopný pedagog promptnÄ› poradí. V každém případÄ› ho to vÅ¡ak stojí nemálo Äasu a energie, kterou je tÅ™eba do přípravného procesu vložit. SpoleÄnost RIKITAN vám proto, vážení pedagogové, nabízí možnost zúÄastnit se výletu s pÅ™edem pÅ™ipraveným programem, kde se i vy můžete na chvíli stát dÄ›tmi nebo studenty. Podrobnosti najdete na naÅ¡ich internetových stránkách.